• หน้าแรก  
  • ประวัติโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
  • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • ผู้บังคับบัญชา
  • บุคลากรทางการศึกษา
  • ข่าวสาร
 • หลักสูตร  
  • หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
  • หลักสูตรนายสิบขั้นต้น
  • หลักสูตรนายสิบอาวุโส
  • หลักสูตรชั้นนายร้อย
 • การประกันฯ  
  • แผนการปฎิบัติงานประจำปี
  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
  • รายงานการประเมินตนเอง
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 • อัลบั้มรูป  
  • การเรียนการสอน
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • องค์ความรู้  
  • ความรู้ทางทหาร
  • ความรู้ทางด้านดนตรี
 • E-Learning
 • ศิษย์เก่า  
  • หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
  • หลักสูตรนายสิบขั้นต้น
  • หลักสูตรนายสิบอาวุโส
  • หลักสูตรชั้นนายร้อย
 • ศิษย์ปัจจุบัน  
  • หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
  • หลักสูตรนายสิบขั้นต้น
  • หลักสูตรนายสิบอาวุโส
  • หลักสูตรชั้นนายร้อย
 • ติดต่อเรา  
ข่าวสาร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย)
พฤศจิกายน 2563


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย)

#สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกจึงขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการมอบตัว ทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหาบก โดยทางโรงเรียนจะกำหนดวันเวลาดังกล่าว และประกาศให้ทราบอีกครั้งการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ขั้นตอนที่ 4) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563   มารายงานตัว  เวลา 05.00 - 05.30 น. ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก  โปรดอ่านละเอียดคำชี้แจงด้วย  !!!! เน้นย้ำ !!!! ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านทุกคน อ่านคำชี้แจงในทุกๆขั้นตอน ให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
ในการเข้าสอบ ผู้สมัครฯ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

 

ประกาศผลการสอบรอบวิชาการ (ขั้นตอนที่ 3) 


คำชี้แจงการสอบภาควิชาการ และการเตรียมตัวการสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563


คำชี้แจงในการตรวจร่างกาย ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นดย.ทบ. ประจำปีการศึกษา 2563 การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี (ขั้นตอนที่ 2 ) 


เว็บไซต์รับสมัครบุคคลพลเรือน
เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563


ขั้นตอนการส่งสื่อวีดีโอแสดงความสามารถทางดนตรี

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563
ย้อนกลับ