• หน้าแรก  
  • ประวัติโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
  • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • ผู้บังคับบัญชา
  • บุคลากรทางการศึกษา
  • ข่าวสาร
 • หลักสูตร  
  • หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
  • หลักสูตรนายสิบขั้นต้น
  • หลักสูตรนายสิบอาวุโส
  • หลักสูตรชั้นนายร้อย
 • การประกันฯ  
  • แผนการปฎิบัติงานประจำปี
  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
  • รายงานการประเมินตนเอง
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 • อัลบั้มรูป  
  • การเรียนการสอน
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • องค์ความรู้  
  • ความรู้ทางทหาร
  • ความรู้ทางด้านดนตรี
 • E-Learning
 • ศิษย์เก่า  
  • หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
  • หลักสูตรนายสิบขั้นต้น
  • หลักสูตรนายสิบอาวุโส
  • หลักสูตรชั้นนายร้อย
 • ศิษย์ปัจจุบัน  
  • หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
  • หลักสูตรนายสิบขั้นต้น
  • หลักสูตรนายสิบอาวุโส
  • หลักสูตรชั้นนายร้อย
 • ติดต่อเรา  
สร้างวินัย  ให้ดนตรี  ดีคุณธรรม
 • ประกาศผลการสอบรอบที่ 3 (การประกาศผลขั้นสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2561
 • ประกาศรายชื่อและวันเวลาผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561
 • การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • นักเรียนดุริยางค์ทหารบกเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร